کد خبر: ۴۶۱۷۰
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
لازم است به استحضار نمايندگان محترم برساند از هشت سطح درآمدي که روستاييان براي پرداخت حق بيمه انتخاب مي کنند روستاييان سالانه پنج درصد آن را به عنوان حق بيمه سهم خود پرداخت مي کنند در حالي که دولت دو برابر آن را به عنوان سهم خود پرداخت مي کند، بنابراين ملاحظه مي فرماييد رُل و نقش اصلي در تامين منابع وجوه صندوق، دولت است و به عبارت ديگر اگر از آغاز تاکنون کمک و سهم دولت نبود اين صندوق به هيچ عنوان قادر به انجام تعهدات خود نبوده و نخواهد بود.
عصر خبر به نقل از شرق: روز چهارشنبه چهارم تير 1393 نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با رد طرح نحوه بازنشستگي بيمه شدگان عضو صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير با وجود بارمالي شديد براي دولت و رد اين طرح در کميسيون اصلي، کليات اين طرح را مورد موافقت قرار دادند تا با نيت خيري که دارند بتوانند جمعي از روستاييان و عشايري که عضو صندوق مذکور بوده اند را از مزاياي پيري (بازنشستگي) پيش از موعد برخوردار کنند. ضمن ارج نهادن به دلسوزي نمايندگان محترم اما به دلايل ذيل اين طرح علاوه بر تحميل بار مالي شديد به دولت، حتي در کوتاه مدت به ضرر جامعه روستايي و عشايري کشور و موجب اضمحلال اين صندوق خواهد شد.
    1- اين صندوق از سال 1384 پس از 40سال وعده هاي بي عمل فعاليت خود را آغاز کرده و به هنگام قرارداد با متقاضيان روستايي و عشايري در اجراي بند دو قرارداد مصوب شورايعالي رفاه و تامين اجتماعي طرفين متعهد شده اند که به وظايف خود عمل کنند و تاکنون هيچ گونه تغييري که به ضرر بيمه شدگان باشد، در قوانين و مقررات حاکم به وجود نيامده است از جمله برخورداري از مزاياي پيري که با 65 سال سن و 15سال سابقه بوده است ضمن اينکه تعهدات اين صندوق فقط بسنده به مزاياي پيري نبوده و تعهداتي چون مستمري بازماندگان و ازکارافتادگي کلي نيز برعهده اين صندوق است و در اين راستا جمعيتي بالغ بر 70هزارنفر در حال حاضر مستمري ازکارافتادگي و بازماندگان دريافت مي کنند و اين تعهد هم به لحاظ مقاوله هاي بين المللي و هم تجربيات جهاني درست و منطبق با اصول بيمه اي است. اما به لحاظ جواني صندوق و عمر کوتاه خود پرداخت مستمري بازنشستگي اين صندوق بر اساس اصول بيمه اي از پنج سال آينده شروع مي شود بنابراين مکلف کردن دولت به پرداخت بازنشستگي به افرادي که به بالاي 65سال رسيده اند بدون احتساب سابقه لازم علاوه بر اينکه با اصول بيمه اي مغاير است با اصل قاعده عدالت نيز مغاير است.
    شايان ذکر است فقط از بابت بخش اول طرح مذکور جمعيتي بالغ بر 30هزارنفر به صورت پيش از موعد به مستمري بگيران اين صندوق مي پيوندند که بار مالي ناشي از آن با توجه به دوره مستمري پردازي حداقل 30ساله از سوي صندوق رقمي بالغ بر 936ميلياردتومان برآورد مي شود.
    
     2 - در تبصره يک اين طرح نمايندگان محترم دامنه شمول را آنقدر بسيط ديده اند که مطابق آمار و اطلاعات اين صندوق جمعيتي بالغ بر 130هزارنفر به صورت بهمن وار به جمع مستمري بگيران اين صندوق مي پيوندند که با احتساب تکليف بند اول بيش از 16درصد افراد تحت پوشش اين صندوق به يکباره بازنشسته مي شوند که در طول تاريخ تامين اجتماعي يا حتي در جهان چنين پديده و شوکي سابقه ندارد! سازمان تامين اجتماعي در طول عمر بيش از 50ساله خود همواره با وجود شوک هاي بازنشستگي به اين سازمان، تعداد مستمري بگيران آن حتي در يک دهه اخير از 10درصد بيمه شدگان در سال تجاوز نکرده است، برابر محاسبات انجام شده اوليه حداقل بار مالي ناشي از اين توفان بازنشستگي فقط از بابت فشار به صندوق که همواره مسووليت کلي و تضمين کننده کسري آن با دولت است رقمي بالغ بر چهارهزارميلياردتومان مي باشد.
    
     3 - در تبصره دو اين طرح حداکثر سن ورود به صندوق بيمه روستاييان و عشاير 50 سال تعيين شده است که از لحاظ اصول بيمه اي امري مقبول مي باشد اما بايد به اين نکته توجه کرد که جمعيتي بالغ بر 5/3ميليون روستايي بالاي اين سن قرار دارند که براي هميشه از بيمه شدن خود و خانواده محروم مي شوند و باز اين مساله با اصول فراگيري بيمه اي و اينکه بيش از 40سال فقط به روستاييان وعده بيمه شدن داده شده است مغايرت دارد و آيا منطقي به نظر مي رسد که به خاطر چند ده هزار نفر چند ميليون نفر را از حقوق قانوني خود محروم کرد.
    
    4 - در تبصره 3 اين طرح آورده شده است که فرزندان و همسران بيمه شده متوفي زير 9 سال با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه تا 9 سال به نرخ روز از مزاياي مستمري برخوردار گردند در اين خصوص يادآوري شود، مطابق آيين نامه اجرايي صندوق هر بيمه شده اي که يکسال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد و در سال آخر 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد مي تواند بازماندگان از مزاياي مستمري استفاده نمايند و هيچ نياز به داشتن سابقه 9 سال نمي باشد. فقط نکته اساسي اتصال بيمه اي مي باشد، اين تبصره در واقع بر آن است که پذيرش ريسک را براي بيمه شدگان به صفر و انجام تعهدات صندوق را به صددرصد برساند در حالي که اين مساله نيز کاملابا اصول بيمه اي مغاير است و اين به آن معني است که مجلس محترم به جامعه روستايي و عشايري اينطور القا مي کند که فقط در آستانه مرگ و بيماري به عضويت اين صندوق درآيند. اين در حالي است که روستايياني که حتي داراي يک روز سابقه بوده و در اثر حادثه ناشي از کار فوت کرده اند بازماندگان آنها از مزاياي مستمري برخوردار مي شوند.
    
    5 - در تبصره 4 اين طرح آمده است که حقوق افراد بازنشسته از محل وجوه صندوق تامين خواهد شد تا از گذرگاه شوراي نگهبان و اصل 75 قانون اساسي مبني بر داشتن بار مالي عبور کنند.
    
    لازم است به استحضار نمايندگان محترم برساند از هشت سطح درآمدي که روستاييان براي پرداخت حق بيمه انتخاب مي کنند روستاييان سالانه پنج درصد آن را به عنوان حق بيمه سهم خود پرداخت مي کنند در حالي که دولت دو برابر آن را به عنوان سهم خود پرداخت مي کند، بنابراين ملاحظه مي فرماييد رُل و نقش اصلي در تامين منابع وجوه صندوق، دولت است و به عبارت ديگر اگر از آغاز تاکنون کمک و سهم دولت نبود اين صندوق به هيچ عنوان قادر به انجام تعهدات خود نبوده و نخواهد بود.
    
    جمع بندي:
    نمايندگان محترم، بدون ترديد هدف شما عزيزان خيرخواهانه و به قصد کمک به برقراري يک زندگي شرافتمندانه براي کشاورزان، روستاييان و عشاير است اما اين طرح نه تنها نمي تواند خواسته شما عزيزان را عملي کند بلکه اجراي آن به اين صورت خواهد بود که اين صندوق به سرعت به سمت ورشکستگي و پيشي گرفتن مصارف بر منابع خواهد رفت به طوري که بارمالي ناشي از اين طرح حدود پنج هزارميلياردتومان است، اين در حالي است که مجموعه دارايي هاي صندوق با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و بورس بسيار پايين تر از اين رقم است و در واقع همان بلايي که گريبانگير امروز صندوق هايي چون تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري، فولاد و... شده اند به سرعت متوجه اين صندوق نوپا خواهد شد. و به جاي اينکه يار دولت و نظام شوند به بار دولت تبديل شوند و از همه مهم تر به علت مبلغ کمي که تحت عنوان مستمري به متقاضيان داده مي شود نه تنها تکافوي زندگي آنها را نخواهد داد بلکه موجب بدبيني به نظام و تبليغات سوء عليه صندوق و نظامات بيمه اي خواهد شد بنابراين خاضعانه از نمايندگان محترم مجلس مي خواهد به خاطر مسايل و چالش هاي مطرح شده و بارمالي زيادي که متوجه صندوق است و از طرفي موجب نارضايتي ميليون ها بيمه شده صندوق مي شود طرح مذکور از دستور خارج شود و مطمئن باشند که روند طبيعي صندوق در چارچوب اصول و محاسبات بيمه اي مي تواند خواسته هاي بحق شما عزيزان و روستاييان عزيز را تحقق بخشد.
محسن ايزد خواه، رييس هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان روستاييان و عشاير
در انتظار بررسی: ۸
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲۰
حسن عرب
|
Iran, Islamic Republic of
|
08:43 - 1393/04/18
1
8
باسلام با سن 60سال و10 سال سابقه بيمه طرح اجرايي شود خيلي خوب است
پاسخ ها
سید غفار حمداللهی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
باسلام با توجه به کارافتادگی اکثر بیمه شدگان درسن 60 سال اگر با سابقه 10سال بازنشسته شوند خوب است
رضا عباسبور ميراباد
|
Iran, Islamic Republic of
|
20:57 - 1393/08/28
0
1
اكربا60سال 9سال سابقه بازنشت شوندكمك بزركي درحق اين افرادميشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
13:58 - 1393/09/05
0
1
پدرم 82 سال سن دارد وداراي حدودا 9 سال سابقه بيمه اين چه منطقي است كه بايد سابقه بيمه او به 15 سال برسد تا بعدا بازنشسته شود
غلامرضا بومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
21:19 - 1393/09/28
0
4
لازمه به اطلاع روسای این بیمه برسانم : اقایون کارگزار این بیمه فقط بلدند عضو گیری کنند شما هم تشویق. چرا بعد از 9 سال پرداختی یک پیرمرد بالای 80 سال به فکر حیات ایشان نیستید باید بمیرن تا شما صندوقتان پر بماند؟ خوب میدونید و میدونستید که اینان بعد مرگ تحت تکفل ندارند!!!!! تا شما باز پر داخت داشته باشید . چرا و چرا انها را عضو کردید؟ پول کمیته امدادشون برای پر کردن صندوق کافیست؟ میدانم شما مستمری ناچیزتان هم به انها نمیرسد . دولت امید و تدبیر هم اگر کاری برای ایران کند امثال شما نمیگذارید. پرداختی های ایشان بهشون بر گردونید چون خودتان اشتباه کرده اید. از هر کس که عضو صندوق بپرسید پشیمانه من خودم چهار سال حروم کردم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
82 سال گذرونده دیگه چی مونده پپپپ این چه قانونییه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
22:03 - 1393/12/03
0
0
درباره این طرح اخرش چی شد
باقر
|
Iran, Islamic Republic of
|
01:26 - 1393/12/17
1
0
لااقل کسانی را که سن بالای 80 دارند را بازنشسته کنید با 10سال سابقه پرداخت این را اگر اجرایی نکنید و تالل کنید عین بی عدالتی است و ظلمی آشکار! خود دانید !
امير
|
Iran, Islamic Republic of
|
00:46 - 1393/12/19
0
0
سلام آقا تروخدا كاري كنين پدر من ٥٠سالشه ٩سالم بيمه روستاي ريخته دگ تواناي كار نداره منم دانشجوام خرج خودمو ب زور درميارم خواهش ميكنم يه كاري كنين من قصد ندارم تحصيلمو قطع كنم ولي اگ بازنشست نشه مجبورم تروخدا ب فكر روستاييان باشين ما ك از همه چيز محروميم حداقل توو اين يه مورد كاري كنين
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
12:03 - 1394/02/09
0
1
اخرش این طرح چی شد درمجلس که رای اورد
توکلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
13:58 - 1394/03/26
0
1
پدرم 86سال داردو یازده سال بیمه پرداخت کرده است و تحت تکفل او هم همین سن را دارد از کجا معلوم که آنها تا سن 15 سال سا بقه پرداخت زنده باشند که بتوانند از مزایای باز نشستکی استفاده کنندو این قانون میتواند ظلم بزرگی در حق آنها باشد
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
09:12 - 1394/07/04
0
0
درشهر درگز نماینده بیمه از حق بیمه روستائیان کلاهبرداری نموده است. به این طریق که هنگام دریافت وجه نقد مبلغ 300 هزار تومان را دریافت کرده ولی در سیستم میلغ 120 هزار تومان را ثبت کرده ومتاسفانه فرار کرده وبیمه هم اعلام کرده که جوابگو نیست کسی هم نیست حق این مردم بیچاره رسیدگی کند.
مینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
21:40 - 1394/07/18
0
0
کاملا درسته همشهری
من هم یکی از همین مردم بیچاره مالباخته هستم
شنیدم که خانم ده ساله کلاهبرداری می کرده و الان فراریه.
تو این ده ده سال من موندم حسابرس یا ناظری نبوده. عهد عتیق نیست که دستی پولا رو می گرفته و به جیب میزده.
از ماست که برماست.
تابی جون حتما این خبر را پیگیری کن حق 2 تا 3 هزار نفری ده سال پایمال شده و کسی جوابگو نیست
توکلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
15:28 - 1394/08/21
0
0
باعرض سلام پدرم بیمه شان را از تاریخ 1385/9/1تا1387/9/30پرداخت نموده اند ودرتاریخ 1388/10/29وپراثر سانحہ تصادف فوت کردند وبا توجه به اینکه، مادرمن از قانون بی اطلاع بوده پیگیر بیمه ی پدرم نشده والان هم که من4سال هست پیگیرشدم میگویندفایده نداره ونمیتوانید کسری آن را پرداخت کنید، حالابنظرشما من چیکارکنم از طرفی هیچ منبع درآمدی نداریم وازطرفی فقط 4زن هستیم یک مادر وسه دختر با این وضع گرانی به وجود آمده؟؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.
سادات
|
Iran, Islamic Republic of
|
11:26 - 1395/07/05
0
0
چرا در بیمه تامین اجتماعی، کسری بیمه ی متوفی را میشود پرداخت کرد اما بیمه روستائیان وعشایر که ضعیف ترین قشرجامعه هستند نمیشود!؟؟؟ایا این عدالت هست!؟؟؟اگر این طرح اجرا بشوید 100%به نفع بیمه روستاییان وعشایرهم خواهد بود%پس خواهشمندم از مسئولین در مورد اقدام جدی بفرمایند...
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
20:57 - 1395/07/07
0
0
سلام/میگم این بیمه رو میدن یا خوردن اش پولایی که مردم دادن؟؟؟؟
محمدرسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
13:00 - 1395/10/24
0
0
سلام/عجب قانون مسخره ایه کسی که ۶۵سال از عمرش بگذره دیگه چقدرش مونده واقعا دولت اصلا به فکر کشاورزان نیست واین باعث تاسفه
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
20:20 - 1395/10/29
0
0
این چه وضعیه پدر من ۷۰سالشه ده سالم بیمه ریخته مگه تصویب نشده که باز نشست بشن پس کی میخوا حقوقشونو بدن
آرمان پرورده
|
Iran, Islamic Republic of
|
18:04 - 1399/02/28
0
0
چراباید در ماه برای هر نفر ۵۵۷۰۰۰ریال باید پرداخت کنم این چه وضعی هستش ....بیمه روستایی بخدا یه قرون در آمد ندارم کارگرم چرا همچی مبلغی برام انتخاب کردن ....بی عدالتیه بی فکریه بخدا ملت ایران بدبختن.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
11:55 - 1399/03/09
0
0
پرداختی بیمه بازنشستگی به پدرم در ماه مبلغ ۱۹۰ هزارتومنه ، این یعنی چی؟ روزی که تبلیغ میکنن با روزی که میخان بازنشسته کنن خیلی حرفاشون فرق میکنه، قانونی هم نیس جلوشون بگیره،بی عدالتی بیداد میکنه توی بیمه روستاییان
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END