پاسخ شاکری به ادعای حافظی درباره حادثه پلاسکو
137 آنلاین:  "اقبال شاكری،(عضو كميسيون عمران شوراي شهرتهران ابعاد قانوني و فنی اين ماجرا را توضيح مي دهد:

1- اظهار نظر پيرامون تجهيزات آتش نشاني نيازمند تخصص در اين زمينه بوده و صرفا خود تيم آتش نشاني بايد در اين زمينه ها مصاحبه كنند. اگر رسانه هاي كشور را مرور كنيم هزاران هزار اظهار نظر غيركارشناسانه توسط همين همكاران ما در شوراي شهر وجود دارد كه نه تنها اين اظهارات كمكي به حل ماجرا نمي كند بلكه بيشتر موجب شبهه افكني مي شود. 

2- تبعات اظهارنظرهاي غيركارشناسانه(همچون عدم وجود تجهيزات لازم در سازمان آتش نشاني) توسط برخي از اعضاي شوراي شهر موجب افزايش داغ دل خانواده هاي شهداي آتش نشان مي شود.

3- طبق صحبت هايي كه شخصا با رئيس وسخنگوي سازمان آتش نشاني داشته ام، اين سازمان هيچ مشكلي براي مهار آتش نداشته است و فروريختن ساختمان پس از امحاي آتش و پاكسازي بوده است.

4-شوراي شهر از سال گذشته تا به امروز چندين بار به آتش نشاني شهرداري تهران اعلام كرده كه اگر تجهيزاتي مورد نياز بوده اعلام كنند ولي آنها موردي را به شورا اعلام نكرده بودند و همين امر نشان از تجهيزات كامل اين سازمان مي باشد.