استعفاء یا تغییر تاکتیک؟!
عصر خبر- دکتر حمید هنرجو: استعفاء عباس آخوندی در حالی صورت می گیرد که مدتهاست منتقدان وزیر راه و شهرسازی اصرار بر پاسخگویی او دارند، متقابلا دولتی ها عملکرد این عضو کابینه را قابل دفاع می دانند.

او از همان آغاز استقرار در وزارتخانه متبوع اش، سیاستهایی حاشیه ساز را در پیش گرفت، با برخی تصمیمات دولت قبل در بخش مسکن - مشخصا مسکن مهر - مخالفت کرد، اصلاح ساختار کلی تولید مسکن در کشور را وعده داد اما در عمل، موفقیتی حاصل نشد.

اگرچه تاثیر منفی تحریم ها و نابسامانی های کلی اقتصاد، در همه حوزه ها قابل لمس است، اما واقعیت امر گویای این است که ضعف مدیریت وزیر مربوطه، ارتباط زیادی به سیاستهای خارجی و موضوع تحریم ها پیدا نمی کند.

استعفاء یا تغییر تاکتیک؟!

از سویی وی با آگاهی از فضای موجود و بحرانهای بین المللی، کلید این وزارتخانه را به دست گرفت و وعده بهبود وضعیت را داد.

همه ما می دانیم که توقف در امر تولید و ساخت مسکن در کشور، یکی از عوامل مهم رکود کار و اشتغال در کشور بوده و هست، بخش اعظم تورم و آشفتگی در بازار و... ؛ هم نتیجه ناامیدی سرمایه گذاران در بخش مسکن است که تحقیقا به سیاستهای اجراء شده دولت روحانی در وزارت راه و شهرسازی برمی گردد...

مردم حق دارند از وزیر مربوطه، جویای پاسخی قانع کننده باشند اما استعفاء وزیر، عملا راه را بر این مهم بست!

البته بخشی از اهمال و قصورات در این زمینه، متوجه مجلسی است که از مسئله ای با این میزان اهمیت غافل بوده و نسبت به اخذ پاسخ از وزیر مربوطه، ماه ها امروز و فردا کرد!

به نظر می رسد استعفاء آخوندی نوعی تغییر تاکتیک برای عدم پاسخگویی به جامعه لطمه دیده از سیاستهایی نامتوازن و اشتباه باشد...

امیدواریم دولت با اتخاذ سیاستهای جدید و موثر و بکارگیری مدیری جامع الشرایط در بخش مسکن، موفق به جبران مافات شود و مسئولیت حساس دیگری به وزیر محترم ناکارآمد سپرده نشود!