فرماندار ري در بازدید معاون اول رئيس جمهور از شرکت واگن سازی(عكس)
فرماندار ري در بازدید معاون اول رئيس جمهور از شرکت واگن سازی(عكس)