نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران: حضور بازنشتگان در تشكلهاي كارگري شاغلين ممنوع شد
نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در خصوص ممنوعيت حضور بازنشستگان در انجمن هاي صنفي كارگري و كانون هاي مرتبط گفت: بازنشستگان از نظر صنفي خود داراي تشكل هستند و حضور آنها در صنف شاغلين با اين موضوع در تناقض است ضمن اين كه وزارت كار در نامه اي مكتوب حضور بازنشستگان را در تشكلات شاغلين ممنوع اعلام كرده است.

ابولفضل اشرف منصوري در گفت و گو با خبرنگار عصر خبر افزود: مگر شاغلين در تشكل هاي بازنشستگان هستند كه بازنشستگان در تشكلات كارگري حضور داشته باشند؟

نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران: حضور بازنشتگان در تشكلهاي كارگري شاغلين ممنوع شود

رييس هيات مديره كانون سراسرس انجمن هاي صنفي كارگري مسئولين حفاظت فني، ايمني و بهداشت كار كشور با بيان اين كه تعريف مشخص و قاطعي از بازنشسته و شاغل در قانون كار وجود ندارد، تصريح كرد: به نظر مي رسد قانون كار نياز به بازنگري و اصلاح داشته باشد .

وي آيين نامه تشكلات كارگري و كارفرمايي ،فصل ششم و ماده 131 قانون كار و ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران را نيازمند اصلاح دانست و گفت: به طور قطع بعد از انجام اين كار توسط وزارت كار، مجمع فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران براي تاييد ممنوعيت حضور بازنشستگان تشكيل خواهد شد.

اشرف منصوري گفت: كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران از تجميع كانون هاي استاني تشكيل مي شود بنابراين نداشتن حق راي از سوي انجمن هاي صنفي كارگري با عقل سليم سازگار نيست و خلاف استقلال تشكلات كارگري است.

وي تصريح كرد: تك تك اعضاي هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران و انجمن هاي مربوط خواستار اصلاح اساسنامه كانون عالي هستند و به طور قطع با همكاري مسئولان وزارت كارU اين مهم انجام خواهد شد.