رئيس پيشكسوتان جامعه كارگري: بودجه عملكردي در قالب ايجاد هلدينگ درمان تامين اجتماعي اثر بخش تر است
در پي اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبني برآمادگی این سازمان برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های شرکای اجتماعی درخصوص طرح بودجه عملكردي بيمارستان هاي اين سازمان، معاون درمان تامين اجتماعي به همراه جمعي از مديران درماني نشستي با برخي از فعالان كارگري برگزار كرد.

حسن صادقي رئيس كميته بيمه و درمان خانه كارگر درگفتگو با خبرنگار عصر خبر با اشاره به جلسه جمعي از فعالان كارگري و بازنشستگان با معاون درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: معتقديم درمان تامين اجتماعي مبتني بر قانون الزام است و اين قانون بر درمان رايگان بيمه شدگان سازمان و عدم برون سپاري و واگذاري درمان تاكيد كرد.

رئيس پيشكسوتان جامعه كارگري: بودجه عملكردي در قالب ايجاد هلدينگ درمان اثر بخش تر است

رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري اظهار داشت: توجه به چگونگي هزينه بودجه مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي مورد قبول ماست ولي وقتي بحث هزينه و فايده مطرح باشد و مديران به دنبال درآمد باشند شاهدكاهش برخي خدماتي خواهيم بود كه هزينه زيادي دارند ازجمله بيماران مسن و بيماراني كه مشكل داخلي حاد دارند. حتي شايد داروي كمتري نيز براي بيماران به دليل هزينه بر بودن تجويز شود.

رئيس اسبق كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: بودجه عملكردي باعث تمايل مديران به بخش هاي درآمد زا و برون سپاري درماني با هدف افزايش درآمد مي شود.

وي گفت: درجلسه با معاون درمان سازمان تامين اجتماعي چند سوال از وي مطرح كرديم.اين كه آيا مقايسه اي بين طرح بودجه عملكردي و روش هاي گذشته انجام شده است؟ تفكيكي بين مراكز درماني كه قالبيت اجراي اين طرح را دارند با مراكزي كه قاليت اجراي اين طرح را ندارند انجام شده است؟راهبردها براي افزايش عملكرد مراكز درماني چيست؟در صورت اجراي طرح بودجه عملكردي،تكليف مراكزي كه مشكل بودجه پيدا خواهند چه خواهد بود؟آيا نمي توان بدون اجراي طرح بودجه عملكردي و با تكيه بر سيستم نظارتي و بدون تغيير ساختار اهداف مدد نظر محقق گردد؟نقطه نظرات مديران درمان سازمان تامين اجتماعي درباره طرح بودجه عملكردي چيست؟

صادقي با تاكيد بر اين كه برون سپاري خط قرمز جامعه كارگري در درمان است،گفت: فكر مي كنيم اجراي بودجه عملكردي در قالب ايجاد هلدينگ درمان وحضور نمايندگان بيمه شدگان در هيات مديره تمامي مراكز درماني اثر بخش تر است.

وي خاطر نشان كرد: به نيت خير دكتر منوچهري معاون درمان سازمان تامين اجتماعي اعتماد داريم اما چه تضميني وجود دارد كه در سالهاي بعد و در زماني كه وي در سمت معاون درمان نباشد طرح بودجه عملكردي مراكز درماني بهانه اي براي برون سپاري نشود؟