پزشك تامين اجتماعي باسرم ،مشغول خدمات به بيماران مشكوك به كرونا(عكس)
پزشك تامين اجتماعي باسرم ،مشغول خدمات به بيماران مشكوك به كرونا(عكس)