اجبار كارگران مديران خودرو به كار در دو شيفت متوالي
 1300 كارگر شركت مديران خودرو در كرمان مجبورند دو شيفت كار كنند.

به گزارش عصر خبر ، كارگران اين شركت از دو شيفت متوالي و شرايط سخت اظهار شكايت و خواستار رسيدگي به موضوع توسط مسولان مربوطه هستند.

گفته مي شود بيشتر مديران اين شركت چيني هستند. 

اجبار كارگران مديران خودرو به كار در دو شيفت متوالي