درخواست دبير كل جامعه اسلامي كارگران از رئيس جمهور براي حمايت از كارگران در برابر كرونا
احمد كرمي دبيركل جامعه اسلامي كارگران در نامه هاي جداگانه اي به دكتر روحاني رئيس جمهور با اشاره به شيوع كرونا دركشور از دولت تقاضا كرده است كه تسهيلات و افزايش يارانه براي جامعه كارگري در نظر گيرد.

به گزارش عصر خبر، در اين نامه ها از دولت تقاضا شده در نحوه ماليات توليدكنندگان تجديد نظر كند تا كارگاهها تعطيل  نشوند.

همچنين از دولت تقاضا شده كه ماسك و ساير اقلام مورد نياز از كارگران شهرداري هاي به صورت رايگان در اختيار آنان قرارگيرد.
درخواست دبير كل جامعه اسلامي از رئيس جمهور براي حمايت از كارگران در برابر كرونا

درخواست دبير كل جامعه اسلامي از رئيس جمهور براي حمايت از كارگران در برابر كرونا

درخواست دبير كل جامعه اسلامي از رئيس جمهور براي حمايت از كارگران در برابر كرونا