نامه رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي به وزير رفاه براي اجراي همسان سازي مستمري ها(+سند)
علي اصغر بيات رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار همسان سازي حقوق 3 ميليون و 300 هزار بازنشسته شد.

به گزارش عصر خبر ،در بخشي از اين نامه آمده است' كدام يك از آقايان مي توانند با اين مقدار از حقوق مستمري كه 63 درصد از بازنشستگان تامين اجتماعي دريافت مي كنند روزگار بگذرانند؟

نامه رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي به وزير رفاه براي اجراي همسان سازي مستمري ها(+سند)
نامه رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي به وزير رفاه براي اجراي همسان سازي مستمري ها(+سند)

نامه رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي به وزير رفاه براي اجراي همسان سازي مستمري ها(+سند)