افشاي تخلفات برخي از اعضاي هيات مديره شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي
عصر خبر- به گفته ديوان محاسبات كشور ماده 241 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده 84 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي( وابسته به صندوق بازنسستگي كشوري)توسط برخي از اعضاي هيات مديره نقض شده است. 

ماده 241 تصريح دارد كه هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.

طبق نامه ديوان محاسبات كشور رضا براتي علاوه بر مدير عاملي شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي عضو هيات مديره شركت پارس دارو از شركتهاي زير مجموعه شستا(شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي)نيز مي باشد.

همچنين زهرا كاوه علاوه بر رياست هيات مديره شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري صبا طوس شرق نيز مي باشد.

رضا براتي و زهرا كاوه از تاريخ22 خرداد 98 تا 30 آبان 98 به ترتيب مبلغ523  و 506 ميليون ريال از شركت دريافت كرده اند.اين در حالي است كه بعد از اين تاريخ نيز مبالغي واريز شده است و مبلغ علام شده بيش از مبلغي است كه در نامه ديوان محاسبات آمده است.

به گزارش عصر خبر،در نامه ديوان محاسبات همچنين از عدم رعايت ماده 23 اساسنامه شركت در ارتباط با تعداد اعضاي هيات مديره شركت مبني فعاليت 3 يا 5 نفر در هيات مديره تصريح شده كه در عمل شركت با 4 عضو هيات مديره اداره مي شود. 

همچنين در اين نامه عدم رعايت مفاد ماده 84 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ذكر شده است كه تصريح مي دارد اعضاي غير موظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست هيچ گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي كنند. در حالي كه مجتبي دلخوشيان عضو غير موظف هيات مديره شركت در قالب قرارداد مشاوره مبلغ 365 ميليون ريال حقوق و مزايا دريافت كرده است كه  فاقد وجاهت قانوني است.

در اين نامه همچنين از عدم رعايت مفاد تبصره 22 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مفاد جز 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 98 كل كشور خبر داده شده و آمده است كه:بررسي حاكي است خانم زهرا كاوه  كه از كاركنان رسمي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح (وابسته به وزارت دفاع)بوده است  تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را نقض كرده است.

در ارديبهشت 98 محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار ور فاه اجتماعي  كه پيش از آن به دو شغله ها براي اصلاح رويه مهلت داده بود گفته بود كه از اين به بعد اگر كسي دو شغله باقي مانده باشد از هر دو شغل عزل خواهد شد. حال بايد منتظر بود و ديد كه مدير عامل شستا چه زماني رضا براتي را عضويت در هيات مديره پارس دارو عزل خواهد كرد. 

تكميلي: 
يكي فرد نزديك به خانم زهرا كاوه در توضيحاتي به عصر خبر گفت: وي از سمت مدير عاملي شركت صبا طوس شرق استعفا داده و استعفاي وي توسط اعضاي هيات مديره شركت پذيرفته شده است.