هشدار كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي :سوپاپ اطمينان دولت نيستيم /نوبخت مسئول هر اتفاقي است
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران از عدم تعيين حداقل مزد كارگران انتقاد كرد وگفت: وقتي سه گروه كارگر، كارفرما و دولت بر سبد هزينه 4 ميليون و 900 هزار توماني توافق دارند حرف از افزايش 18 و 20 درصدي حداقل مزد، بي معني است.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: تفاوت رقم سبد هزينه خانوار با حداقل مزد يعني بي عدالتي و ظلم، يعني فقر وبدبختي كارگر و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي.

هشدار كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي :سوپاپ اطمينان دولت نيستيم /نوبخت مسئول هر اتفاقي است

وي همسان سازي مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را خواست اول بازنشستگان دانست و گفت: وقتي مجلس و شوراي نگهبان اين قانون را تاييد مي كنند از مدير عامل سازمان تامين اجتماعي مي خواهيم كه آن راا اجرا كند.

دهقان كيا با خوشحالي از تخصيص بودجه 10 هزار ميليارد توماني براي همسان سازي حقوق بازنشستگان گفت: ما مخالف همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري نيستيم اما آيا بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي سهمي از منابع كشور ندارند؟چطور است كه ما در اين گونه موارد ديده نمي شويم؟مگر ما ايراني نيستيم؟تفاوت از آسمان تا زمين است و اين يعني ظلم به بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي.

وي با اشاره به خدمات مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي به بيماران مبتلا به كرونا گفت: ما مخالف اين خدمات نيستيم اما چطور است كه به وزارت بهداشت پول تزريق مي شود اما سازمان به تامين اجتماعي ريالي از اين بابت پرداخت نمي شود.

دهقان كيا خاطر نشان كرد: ديگر سوپاپ اطمينان دولت نيستيم و هشدار مي دهيم كه دكتر نوبخت مسئول هر اتفاقي است كه بيفتد و در اين زمينه به نهادهاي مربوطه نيز اعلام كرده ايم.

رئيس كانون كارگران بازنسته و مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي گفت: با توجه به بحران اقتصادي ناشي از كرونا دريافت حق بيمه سازمان به شدت در فروردين ماه و شايد چند ماه بعد كاهش خواهد داشت و احتمالا شاهد كاهش منابع سازمان تامين اجتماعي در حدود 8 هزار ميليادر تومان خواهيم بود كمه معضلي جدي براي ادامه خدمات سازمان است.