تاكيد تشكل هاي كارگري و بازنشستگي بر اجراي قانون در تعيين حداقل مزد كارگران
نشست مشترك اعضاي تشكل هاي كارگري و بازنشستگي برگزار و اعضا بر اجراي بي كم و كاست ماده 41 قانون كار و ماده 111 قانون تامين اجتماعي در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 99 تاكيد كردند.

به گزارش عصرخبر، حاضرين در جلسه طي صورتجلسه اي خواسته هاي خود را امضا كردند.

تاكيد تشكل هاي كارگري و بازنشستگي بر اجراي قانون در تعيين حداقل مزد كارگران