همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
سازمان تامين اجتماعي در اجراي بند (ب) ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به مصوبه هيات امنا و هيات مديره سازمان ، متاسب سازي حقوق مستمري بگيران اين سازمان انجام شده است.

به گزارش عصر خبر، طبق بخشنامه سازمان تامين اجتماعي سه آيتم مبلغ متناسب سازي، ضريب ترغيب و تفاوت تطبيق متناسب سازي  در پرداخت متاسب سازي موثر است.

همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)
همه چيز درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي(+بخشنامه)