مداحی محمدرضا طاهری در جمع رزمندگان پادگان دوکوهه سال 63