تغييرات در اداره كل كار تهران

موج تغييرات در اداره كل كار استان تهران وزيدن گرفت.

به گزارش عصر خبر، آقاي داود روشن نيا رئيس اداره كار شمال شرق تهران ، رياست اداره كار شرق تهران را به عهده مي گيرد.

همچنين حميد رضا داداشي رئيس اداره كار شهر ري رئيس اداره كار شمال شرق تهران مي شود.

داود روشن نيا هم رئيس اداره كار شرق تهران مي شود.