آخرین پست دیده نشده رونالدو قبل از مبتلا شدن به کرونا