انتصاب مشاور رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران

مشاور رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران منصوب شد.

به گزارش عصر خبر، دكتر حميد رضا سيفي رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران در حكمي محمد برهاني را به عنوان مشاور خود منصوب كرد.


انتصاب مشاور رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران