حمايت کمیته بانوان کانون انجمن هاي صنفی كارگري استان تهران از وزير پيشنهادي كار
حمايت کمیته بانوان کانون انجمن هاي صنفی كارگري استان تهران از وزير پيشنهادي كار