افشاي مدرك تقلبي مديرعامل يكي از شركتهاي شستا(+سند)
سايت خبري تحليلي عصر خبر در بهمن سال گذشته از' افشاي مدرك تقلبي يكي از شركت هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي'  خبر داد كه در آن زمان شستا و حتي خود شركت دوده صنعتي پارس حتي از دادن جوابيه نيز خودداري كردند.بايد پرسيد آيا مدير كل دفتر وزير تعاون، كار و رفاه سابق در اين انتصاب دست داشته است.

به گزارش عصر خبر، خبر مذكور عينا براي اطلاع وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر مي شود: 

مدرك دكتراي مدير عامل دوده صنعتي پارس از شركتهاي زير مجموعه شستا تقلبي است.

 از مسئولان مربوطه در وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي ، نهادهاي نظارتي مثل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور و همين طور مدير عامل شستا انتظار مي رورد با تخلف مدير عامل شركت دوده صنعتي پارس و همين طور معرف وي برخورد جدي انجام شود.

بايد مشخص شود كه فرد مذكور چه مدتي از مزاياي حقوقي مدرك تحصيلي تقلبي استفاده كرده است و آيا اين كه شركت مذكور مدير امور اداري و مدير حراست نداشته است كه اول مدرك تحصيلي افراد استعلام و بعد اقدام شود؟شايد هم قانون و سخت گيري فقط براي كارمندان باشد و مدير عامل از قانون مستثني است؟

افشاي مدرك تقلبي مديرعامل يكي از شركتهاي شستا