توديع مدير عامل صبا تامين
با انتصاب محمد علی شیرازی به عنوان مدیر عامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، مراسم تودیع و تقدیر از  ,وي در محل شرکت صباتامین و با حضور عضو هیات مدیره شستا و مدیران شرکت سرمایه گذاری شستا و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برگزار گردید.

به گزارش عصر خبر، محمد علی شیرازی از اسفندماه 1397 مدیریت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین را بر عهده داشته است.