لباس جدید ورزشکاران افغانستان با طرحی از پرچم طالبان