تبلیغ برره‌ای شرکت کفن و دفن(عكس)
یک شرکت کفن و دفن در آمریکا روی خودروهای حمل جسدش نوشته: «واکسن نزنید»؛ این شرکت با این کار هم خطر واکسن نزدن را گوشزد کرده و هم برای کار خودش تبلیغ کرده است.
 

 
پیش از این در برلین هم یک شرکت کفن و دفن تبلیغات عجیبی را در متروی این شهر چسباند. این شرکت کفن و دفن مسافران مترو را به انداختن خود جلوی قطارها ترغیب کرده است. این شرکت روی پوسترهای تبلیغاتی خود نوشته است: «کمی جلوتر بیایید.»
 
کاربری نوشت: «متاسفانه واکسن نزدن باعث می شه نه تنها خود فرد که دیگران از جمله خانواده فرد هم گرفتار بشن و جونشون به خطر بیفته.»
 
کاربر دیگری هم نوشت : « آدم یاد افعال معکوس برره می‌افته!»