مدير عاملي كه 14 سال است در ميدكو رياست مي كند(عكس)
مدير عاملي كه 14 سال است در ميدكو رياست مي كند(عكس)