جلوگيري از سوء استفاده كارگر نماها با تغيير اساسنامه انجمن هاي صنفي كارگري
عصر خبر- این روزها صحبت از تغییرات قانون کار است. دربحث انجمن ها ی صنفی کارگری که درماده 131 قانون کار به آن اشاره شده است درمحافل عمومی كارگري و فضای مجازی نظرات مختلفي در اين باره مطرح مي شود.

اساسنامه انجمن هاي صنفي در طول مدت ۱۱ سال دست خوش تغییرات و کج سلیقه گی افراد معلوم الحال قرار گرفته است که اصولا كارگر نيز نبوده اند.

جلوگيري از سوء استفاده با تغييرات اساسنامه انجمن هاي صنفي كارگري

در این برهه زماني و دولت مردمي و عدالت ورز سيد ابراهيم رئيسي باید چاره ی اندیشید و با تشکیل شورای راهبردی و کاربردی درانجمن هاي صنفي كارگري  از کسانی که پیشکسوت،خاک خورده و دلسوز جامعه کارگری هستند به خصوص در نوع انتخابات انجمن هاي صنفی و برگزاری مجامع عمومی آن و همچنین یک اساسنامه یکپارچه و یکدست استفاده كرد تا اساسنامه اي درست تهیه و مصوب و به مرحله اجرا برسد.

تغييرات اساسنامه انجمن هاي صنفي كارگري بايد با استانداردهای بین المللی همسو و همگن باشد. این تغییرات باید هرچه سریعتر اجرا شود تا از سوء استفاده برخي از کسانی که چند سال به پیکره جامعه کارگری و به اسم كارگر لطمه زدند جلوگیری شود.

در اين بين نقش دکتر عبدالملکی وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و به خصوص معاونت تنظيم روابط كار نقش ويژه اي اسيت و بايد هرچه سریعتر به این مساله مهم ورود کنند تا کارگران زحمتکش بتوانند نماینده شایسته ای درتشکلات داشته باشند و مشارکت عمومی بصورت صد درصدي و حقیقی اجرا شود.

البته ذكر يك نكنه خالي از لطف نيست و آن اين كه حاميان دولت حسن روحاني در تشكلات و در لباس كارگر سعي در گمراه كردن وزير كار دولت آيت الله رئيسي و شكست وي دارند كه بايستي دولت در اين زمينه حواس جمع باشد و به افرادي كه گذشته اشان مشخص است آگاهي داشته باشد.