شمارش معكوس براي تعيين اعضاي جديد هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته
عصر خبر؛ محمد نوروزي- تعداد اعضای هیات امنای صندوق تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی - مصوب 1388- جمعاً 9 نفر بوده که شش نفر با پیشنهاد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و 3 نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین شده است.

مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «‌خدمت گیرندگان‌متشکل وسازمان یافته» آنها براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌تعیین خواهند شد و درصورت عدم وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان‌شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به‌پیشنهاد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی‌رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب خواهند شد.

شمارش معكوس براي تعيين اعضاي جديد هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته

 ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - رئیس جمهور (‌رئیس شورا)
ب - وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (‌دبیر شورا)
ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
‌د - وزیر کشور.
‌هـ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌و - وزیر آموزش و پرورش.
‌ز - وزیر مسکن و شهرسازی.
ح - وزیر کار و امور اجتماعی.
ط - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ی - وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ک - سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان،‌اجتماعی و
برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.
همچنين بر اساس قانون اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 وزير جهاد كشاورزي و سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) نيز به تركيب اعضاي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي منصوب شده اند. 

اعضای هیات امنا برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیات امنا توسط وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر می‌شود.

جلسات هیات امنا حداقل با حضور 6 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق حداقل 6 عضو حاضر قطعیت مي يابد. در صورتی که یکی از اعضای هیات امنا شخص وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشد،ریاست هیات امنا به عهده وی خواهد بود. كه در حال حاضر دكتر عبدالملكي رياست هيات امنا مي باشد.

وظايف10 گانه هيات امنا
بر اساس اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، وظایف و اختیارات هیات امنای این صندوق عبارتند از: تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق؛ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق؛ نصب و عزل اعضای هیات مدیره و هیات عالی نظارت البته نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیات امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام  می‌پذیرد؛ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه هیات نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌نماید؛ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی‌و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق؛ تصویب شاخص‌های عملکرد براساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیئت مدیره تدوین و پیشنهاد می‌گردد؛ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هئیت مدیره؛ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تایید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیات وزیران؛ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیات مدیره صندوق در هیات امنا مطرح می‌شود؛ و پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) براساس شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه‌ای جهت تصویب در هیات وزیران و سیر مراحل قانونی.

هیات امنا برای بررسی واظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می‌تواند کارگروه‌های تخصصی داشته باشد.

در حال حاضر حميدرضا سيفي به عنوان نماينده كارفرمايان، اولياء علي بيگي و اكبر شوكت به عنوان نماينده كارگران وابوالحسن فيروز آبادي، محمد نهاونديان ، محمد باقر نوبخت ، مسعودکرباسیان و علي ربيعي  به عنوان نمايندگان دولت، اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته" مي باشند.همچنين دكتر حجت الله عبدالملكي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس هيات امنا مي باشد.كه به اين ترتيب هيات امنا داراي 9 عضو مي باشد.

البته به جز وزير كار بقيه اعضاء هيات امنا مربوط به دولت گذشته مي باشند و به طور قطع تركيب هيات امنا تغيير خواهد كرد.اما بايد ديد دكتر عبدالملكي چه افرادي را براي عضويت در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي معرفي خواهد كرد تا احكام آنها صادر شود.البته بايد گفت افراد جديد بايد شاخه هايي از جمله مردم محوري و عدالت ورزي دالشته باشند.

بديهي است بدون تعيين اعضاي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته كارها در صندوق هاي بيمه اي تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه به روي ريل نخواهد افتاد و گره مشكلات باز نخواهد شد. چرا كه عزل و نصب اعضاي هيات مديره و مدير عامل صندوق ها  يكي از وظايف مهم هيات امنا مي باشد.هر چند كه خبرها از وزارت كار حاكي از تلاش وزير براي معرفي زودتر اعضاي جديد هيات امنا براي تهسيل امور دارد. اما به نظر مي رسد بايد اندكي تعجيل كرد.

در خصوص نمايندگان كارگري و كارفرمايي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته بايد گفت كه اين نمايندگان با پيشنهاد تشكلات كارگري و كارفرمايي و تاييد وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي توانند به عنوان اعضاي هيات منصوب شوند كه احتمال دارد در اين گروه شاهد تغييراتي باشيم.

به نظر مي رسد دبيرخانه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته نياز نيز به تزريق خوني تازه براي فعاليت در راستاي عدالت و مردم محوري داشته باشد.دبير هيات امنا با حكم وزير تعاون، كار و رفاه كه رئيس هيات امناست تعيين مي شود كه وظايفي از جمله  تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات هیات امنا، ارائه گزارشات چگونگی اجرای مصوبات به هیات امنا، تهیه موضوعات قابل طرح در هیأت امنا، طراحی ساختاری مناسب برای دبیرخانه و هیات امنا، ابلاغ مصوبات و ایجاد ترتیبات لازم برای پیگیری مصوبات و ارائه گزارش آنها به هیأت امنا، و نیز ایجاد زمینه کنترل و نظارت برای هیات امنا ، انجام مطالعات اولیه و ارائه راهکار برای بحث در هیات امنا مي باشد.