آيا يك زن مدير عامل شستا مي شود؟
آيت الله رئيسي در كسوت  نامزد انتخابات رياست جمهوري گفت:' امروز سخن گفتن از فرهنگ و اقتصاد بدون حضور و نقش بانوان ناقص است. اکنون ما در کشور نیازمند عدالت توزیعی هستیم و چرا باید این ظرفیت‌ها فقط در اختیار آقایان باشد؛ خانم‌ها تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنها فراهم شود' .رئیسی درباره نقش زنان در دولت آینده نيزگفت:' کسی به بانوان حقی نداده است بلکه خداوند به بانوان حق داده و حق زنان خدادادی است و دولت نه تنها نباید این حق را ضایع کند بلکه باید زمینه شکوفایی آن را هم ایجاد کند.در سازمان‌هایی که طی چند دهه مسئولیت داشته‌ام، بسیاری از خانم‌ها در مسئولیت و سمتی که داشتند مسئولانه تر عمل کردند'.

آيا يك زن مدير عامل شستا مي شود؟

به گزارش عصر خبر، اما رئيسي بعد از راي اعتماد مردم و راه يابي به ساختمان رياست جمهوري در ارتباط با عدم حضور بانوان در کابینه گفت: 'دولت حتما به ظرفیت بانوان توجه کرده و می کند. بانوان که نقش آفرینی آن ها در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و توليد مورد توجه دولت خواهد بود و امری است که از آن غفلت نمی کنیم و خلاصه به کابینه و وزرا نمی شود بلكه در جای جای کشور از ظرفیت قابل توجه بانوان استفاده می شود'.

اينها خلاصه اظهارات رئيس جمهور و نگرش وي به نحوه حضور زنان در دولت مردمي و عدالت محور وي است. بسياري از حاميان رئيسي سرعت تحولات و تغييرات مديريتي در دولت سيزدهم را مطلوب نمي دانند كه به طور طبيعي اين مهم بر انتصاب زنان در دولت نيز اثر گذار است و زنان نيز از اين امر مستثني نيستند.

برخي از منتقدان و مخالفان دولت مردمي رئيسي معتقدند علت انتصابات دير هنگام نداشتن نيرو و عدم سازمان نيافتگي طرفداران دولت است اما برخي از طرفداران و حاميان دولت علت را در موضوعات ديگري از جمله تاخير در استعلامات مديران مورد نظر دولت رئيسي مي دانند..

علت هر چه كه باشد دود آن فعلا به چشم مردم مي رود چرا كه مديران منصوب دولت روحاني آن گونه كه بايد پيگير امور نيستند و گزارشات از ارگان ها و موسسات مختلف حاكي از تاييد اين موضوع است.

اما به نظر نگارنده در ميان حاميان رئيسي افراد كارآمد، فساد ستيز و مردمي كه روحيه انقلابي داشته باشند كم نيستند بنابراين به نظر مي رسد در شرايط فعلي دولت بايد محافظه كاري را كنار گذاشته و كمي سرعت تغييرات را بيشتر كند در غير اين صورت زمان از دست مي رود و مردم نااميد، ناميد تر مي شوند و مخالفان دولت اميدوارتر و حاميانش سرخورده تر مي شوند.

با توجه به سخنان رئيس جمهور مبني بر استفاده از زنان در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي توليد، روي سخن رئيسي در استفاده از زنان در  همه وزار مي باشند.به نظر مي رسد يكي از وزارتخانه هايي كه ظرفيت گسترده اي در بكارگيري زنان كارآمد كه البته معتقد به اصول دولت مردمي رئيسي باشند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. چرا در شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا)، بانك رفاه كارگران، بانك توسعه تعاون،شركت كشتيراني، شركت ملي نفت كش و دهها شركت و موسسه بزرگ و حساس كه اولين شاخصه فرد بايد سلامت كاري باشد ار ظرفيت بانوان به طور شايسته و نه تزئيني استفاده نمي شود بانواني كه به قول رئيس جمهور 'مسئولانه تر' عمل مي كنند.

به نظر مي رسد با بررسي سوابق كاري در وزارت كار مي توان به بانواني مثل خانم ايراندخت عطاريان رسيد كه توان، ظرفيت و سلامت كاري آنها مي تواند پشتوانه اي براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد و نمره رضايت مردم را از اين وزارتخانه بيشتر كند.