عکسی از احمدی نژاد و همسرش در سفر دبی
رئیس جمهور دولت های نهم و دهم برای بازدید از نمایشگاه اکسپو به دبی سفر کرده است.