تهدید با اسلحه برای برقراری نظم صف پاسپورت در کابل (عكس)