پزشك علوم اعصاب ،سرپرست روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران!(عكس)
پزشك علوم اعصاب سرپرست روابط عموم يدانشگاه علوم پزشكي ايران!(عكس)