انتقاد تند رئيس كانون كارگران بازنشسته از رئيس سازمان برنامه و بودجه
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با انتقاد از سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر افزايش پلكاني حقوق ها گفت: اين موضوع نه تنها عدالت نيست بلكه ضد عدالت نيز هست.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: دولت مي تواند به كساني كه حقوق پاييني دارند از طريق يارانه و يا روش هايي مثل حذف ارز 4200 توماني و اختصاص كارت مخصوص كمك كند اما نمي توان در پرداخت حقوق مسائل را با هم خلط كرد.
انتقاد تند رئيس كانون كارگران بازنشسته از رئيس سازمان برنامه و بودجه

وي افزايش پلكاني حقوق ها را مصداق بارز تبعيض دانست و گفت: با اين كار ارزش كار از بين مي رود.
او گفت: تورم براي همه يكسان است .چرا بايد فردي كه در سازمان تامين اجتماعي و طبق قوائد بيمه اي حق بيمه داده و حالا بازنشسته است بايد حقوقش كمتر و كس ديگر حقوقش بيشتر اضافه شود.اين چه منطقي است؟


دهقان كيا خواستار اصلاح اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه شد و گفت: اگر احساس مي كنند حقوق كسي بالاس پايين بياورند اما افزايش متفاوت حقوق ها ضد عدالت است.