نامه انجمن اولياء و مربيان يك مدرسه در تهران به وزير آموزش و پرورش(عكس)
نامه انجمن اولياء و مربيان يك مدرسه در تهران به وزير آموزش و پرورش(عكس)