نيكزاد: مي خواستم به عنوان معاون اول خدمت كنم(+عكس)
نيكزااد: مي خواستم به عنوان معاون اول خدمت كنم(+عكس)

علی نیکـزاد گفت: در بحث انتخابات شـورای شـهر اردبیـل دخالتـی نداشـتم امـا هرکس به مـن مراجعـه کـرد، سـعی کـردم کمـک کنم جـز یک مـورد کـه قضیـه دیگـری دارد. 

به گزارش عصر خبر به نقل از نشريه رفاقت، علی نیکزاد در جلسـه بـازار گفت: پیشـنهاد رئیس جمهـور بـرای قبـول وزارت را نپذیرفتم.

 نایب رییس مجلس شـورای اسـامی ادامـه داد: می خواسـتم فقـط بعنـوان معـاون اول خدمـت کنـم و به همیـن دلیل پیشـنهاد قبـول وزارت بـرای چند وزارتخانـه را نپذیرفتـم. در انتخاب وزیر بهداشـت، در جلسـه مسـتقیم بـا رئیس جمهـور تاثیرگـذار بودیـم. 

وی بـا اشـاره بـه اینکه نماینـدگان اسـتان هیچ اختـاف نظری باهمدیگــر ندارنــد، گفــت: شــاید برخــی اختـاف نظـر نماینـدگان بـر سـر انتصابـات باشــد. هرچنــد اعتقــاد دارم موضــع گیــری هـای منطقـه ای بایـد توسـط نماینـده همـان منطقه باشـد، امـا برخی مـوارد هـم با همدلی نمایندگان شـدنی اسـت. 

نماینـده اردبیـل، نیر، نمین و سـرعین در ادامه گفت: آب آشـامیدنی، آب کشـاورزی، اینترنت، آسـفالت جـاده های روسـتایی و مسـکن روسـتایی در روسـتاها از اهـم اقداماتـی اسـت کـه باید پیگیری شـود و مـن در همـه ایـن زمینه هـا پیگیـری مکرری داشـتم. 

علی نیکزاد گفـت: در بحث انتخابات شـورای شـهر اردبیـل دخالتـی نداشـتم امـا هرکـس بـه مـن مراجعـه کـرد، سـعی کـردم کمــک کنــم جــز یــک مــورد کــه قضیــه دیگـری دارد. وی ادامـه داد: دخالتـی در امورات کشـت و صنعت مغـان نـدارم امـا اگر تخطی از قانـون و تـاش بـرای ارزان فروشـی بـود، ورود کـردم. 

ایـن نماینـده مجلـس ادادمـه داد: در مباحـث مربـوط به عمـران شـهری اردبیل آمـاده همکاری هسـتم و ایـن رویه را همـواره در دسـتور کارم داشـته ام. پـادگان ارتـش و بـاغ شـریعت باید بعنوان تنفسـگاه اردبیـل در نظر گرفتـه شـود، نباید بـه ایـن دو محل بـه عنوان سـاخت و سـاز نـگاه شـود.

 نیکـزاد تصریـح کـرد: آب و گاز بـازار تاریخـی اردبیـل را پیگیر بـودم و اعتبـار ۷۲ میلیـارد تومانـی را جـذب کردیـم. اینکه پیگیری مناسـبی صـورت نمی پذیـرد بـرای مـن جـای تعجـب دارد.