پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري نام وزارت تعاون، كار و رفاه را ناقص نوشت(+ عكس)
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ناقص نوشت.

به گزارش عصر خبر، پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري در خبر مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اين وزارتخانه با نام وزارت رفاه، كار و امور اجتماعي نام برد.

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري وزارت تعاون، كار و رفاه را ناقص نوشت .