احتمال انتصاب معاون منابع انساني سازمان تامين اجتماعي
شنيده مي شود معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تامين اجتماعي منصوب خواهد شد.

به گزارش عصر خبر، شنيده مي شود سيد محمد رضا حسيني مدير كل دفتر فتاح در كميته امداد امام خميني(ره)  و مدير كل بازرسي بنياد مستضعفان بوده است.

وي پيش از اين مدير كل دفتر صادق محصولي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده و از اعضاي جبهه پايداري است.