ديوان عدالت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه هاي 5 نفر را تاييد كرد
عصر خبر: بخشنامه شماره 140/3 سازمان تامین اجتماعی )موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی(با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر و نامه شماره 5000/99/870- 1399/6/29 معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده 63 قانون معافیت مذکور به جهت عدم پیش بینی منابع مالی آن توسط دولت دربودجه های سنواتی هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.

براي مشاهده متن كامل دادنامه هيات عمومي كليك كنيد.