آيا شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار جدي گرفته مي شود؟
عصر خبر؛ محمد نوروزي - چندين شوراي عالي در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي فعال هستند از جمله شواري عالي كار . اما شوراي عالي حفاظت فني يكي از اين شوراهاست كه نقش پررنگي در ايمني كارگران و حوادث شغلي نيروي كار دارد.

 بايد پرسيد اهميت شوراي عالي حفاظت فني براي سرپرست وزارت كار و ساير مسئولان ارشد اين وزارتخانه چه ميزان است؟و چرا به نظر مي رسد در دولت مردمي آن طور كه بايد به اين شورا توجه نمي شود و يا دست كم خروجي آن به صورت شفاف و مستمر اعلام نمي شود؟و چرا افراد شاخص تشكلات كارگري و كارفرمايي در شوراهاي عالي ديگري نظير شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي حضور فعال دارند؟ و شوراي عالي حفاظت فني كمتر مورد توجه است؟ و دهها چراي ديگر...

شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار جدي گرفته مي شود؟

هر چند دكتر زاهدي وفا به تازگي از سوي رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت كار منصوب شده آمده و نمي شود از وي در اين زمينه انتظاري زود هنگام داشت اما از معاون روابط كار وزارت كار و رئيس شوراي عالي حفاظت فني كه فردي آگاه به مسائل قانون كار و داراي روحيه تعاملي با تشكلات و مورد قبول شركاي اجتماعي است بايد پرسيد از زمان روي كار آمدن دولت ابراهيم رئيسي آيا نسبت به تشريح اقدامات ، جلسات و تصميمات اين شورا اهتمام جدي و مستمري در اين شورا از سوي دبير شورا وجود داشته است يا خير؟ 

طبق ماده ۸۶ قانون کار،شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد. اعضاي اين شورا عبارتند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي یا معاون مربوطه(روابط كار)  که رییس شوراست، معاون يا نماينده تام الاختيار وزارت صمت، معاون وزارت كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي ، معاون يا نماينده تام الختيار وزارت نفت، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده تام الاختيار وي ، 2 نفر از استادان با تجربه دانشگاهي در رشته هاي فني، 2 نفر از مديران صنايع، 2 نفر از نمايندگان كارگران، مدير كل بازرسي وزارت كار به عنوان دبير شورا.رئيس مركز تحقيقات حفاظت فني و بهداشت كار و نماينده اي از سازمان استاندارد با موافقت رئيس و دعوت رسمي دبير شورا مي توانند بدون حق راي در جلسات حضور داشته اند.

اهميت حضور اعضاي شورا در جلسات مذكور به گونه اي است كه در صورت عدم شركت نمايندگان وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي، رئيس شوراي عالي حفاظت فني بايد ابتدا به مرجع معرفي كننده و سپس به دبير هيات دولت گزارش كند. پیشنهادات شوراي عالي حفاظت فني بايد به تصویب و تاييد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسد. 

طبق آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني، شورا مي تواند كميته تخصصي موقتي يا دائمي تشكيل دهد.جلسات شورا با حضور رئيس شورا و حداقل 6 نفر رسميت مي يابد به گونه اي كه حداقل يك نفر از نمانيدگان كارگري و مديران صنايع در جلسه حضور داشته باشند كه اين موضوع حاكي از نقش كليدي شركاي اجتماعي يعني تشكلات كارگري و كارفرمايي در تصميمات اين شوراست.

علي حسين رعيتي فرد معاون روابط كار وزارت كارسال گذشته گفته بود: سالانه ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر می‌شود. طبق اعلام مسئولان وزارت کار، در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می شود که بر این اساس لازم است نظارتهای بیشتری در این خصوص اعمال شود.

به گفته مسئولان وزارت كار تحلیل‌های آماری انجام شده، نشان می‌دهد که هر سال در حدود ۴۰ درصد از آسیب‌های شغلی به وقوع پیوسته در کشور، مربوط به بخش ساختمان است و بیشترین آمار آسیب‌های شغلی در بخش ساختمان، مربوط به فعالیت ساخت‌وساز در مرحله احداث ساختمان یا تعمیرات است و این حوادث به طور متوسط حدود ۵۰ درصد از آمار کل حوادث بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است.

در خصوص شوراي عالي حفاظت فني مي توان موارد و سوالات زير را مطرح كرد: 

1-بازرسان كار به عنوان بازوي اجرايي شوراي عالي حفاظت فني هستند بايد پرسيدتعداد بازرسان كار چقدر است و آيا جوابگوي نياز كشور با توجه به تعداد كارگاه ها است؟چرا كه گفته مي شود حدود 800 تا 900 بازرس بايد يك ميليون و 400 هزار كارگاه در كشور را پوشش دهند.

2-استاندارد فاصله بازرسي ها چقدر است و در ايران متوسط بازرسي از واحدها و كارگاهها چقدر است؟

3-برنامه جامع وزارت كار براي آموزش ايمني نيروي كار چيست؟و در مدت يكسال گذشته به چه تعداد از كارگران اين آموزش ها داده شده است؟

4- چند درصد حوادث ناشي از كار در ايران منجر به فوت مي شود؟ علت كاهش يا افزايش حوادث ناشي از كار در سالهاي اخير چيست؟

5 تا كنون وزارت كار دولت رئيسي چه تدبيري براي استفاده از تشكل صنفي بازرسان ايمني و بهداشت كار براي بهبود شرايط حوادث ناشي از كار و كاهش تعداد و شدت اين حوادث در كشور داشته است؟

6- حجت اله عبدالملكي وزير كار سابق در آبان ماه سال گذشته در بخشنامه اي تصريح کرد: 'در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند  با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به "تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار" در واحدهای مشمول اقدام شود.' لازم است معاونت روابط كار در اين زمينه گزارشي از روند ميزان اجراي دستور فوق به افكار عمومي ارائه كند.

7- با توجه به اين كه حدود نيمي از آمار آسیب‌های شغلی در بخش ساختمان است، برنامه وزارت كار، سازمان آموزش فني و حرفه اي، سازمان تامين اجتماعي براي آموزش كارگران ساختماني از طريق تشكل هاي صنفي مثل اتحاديه صنفي استاد كاران وكارگران ساختماني كشور كه در سطح كشور داراي شعبه است، چيست؟