تصویری پربازدید از «شعارنویسی» عجیب روی دیوار سفارت انگلیس در تهران