وقتي روابط عمومي بيمه آتيه سازان حافظ فرق بين رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي و بازرس كانون تهران را نمي داند!(سند)
عصر خبر: وقتي روابط عمومي بيمه آتيه سازان حافظ فرق بين رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي و بازرس كانون تهران را نمي داند!

وقتي روابط عمومي بيمه آتيه سازان حافظ فرق بين رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي و بازرس كانون تهران را نمي داند!(سند)