تصویر عجیب مجری سیما که جای دیگر دنیا نمی‌بینید

 
برخی کاربران این شیوه لباس پوشیدن رو نوعی تبلیغ در جهت استفاده کمتر از وسایل گرمایشی دانستند