با راي اعضاي مجمع انجام شد؛
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار عصر خبر گفت: این انتخابات پنجشنبه 29دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حق رای 303 نفر در تهران برگزار شد.

وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد:

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران

اعضای اصلی هیات مدیره بخش صنعت

۱- سیدمحمد یاراحمدیان 291 رای
۲-علی محمد عزیزی 258 رای
۳-سیدابراهیم  اسلامی 255 رای
۴-بیت اله حسینی زاده 251 رای
۵-محمدحسن ندرلو 224 رای
۶- وحید جوادی 188 رای

اعضای علی البدل بخش صنعت :

۱-محمدباقر متانی 108 رای
۲-نادعلی ابراهیمی 16 رای
3-اکبر خضری پور 4 رای

اعضای اصلی هیات مدیره بخش حرفه

1-محمدرضا تاجیک 259 رای
2-علی  قنبری عدیوی 257 رای
3-مجید فیروزآبادی 257 رای
4-سیداحمد موسوی 251 رای
5-بهروز دهخواری189 رای

اعضای علی البدل بخش حرفه :

۱-الیاس شاهوردی 98 رای
۲-سعید کوچعلی 26 رای

بازرسان اصلی :

۱-حمید امام قلی تبار 253 رای
۲،-محمدحسن میرشمسی 191 رای


بازرسان علی البدل:

۱-علی ولی زاده 108 رای
۲–صابر برومند 9 رای

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالي نمايندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.