وزارت كار: شركت هاي تعاوني استادكاران و كارگران ساختماني، تشكلي صنفي هستند(+ سند)
مهدي مسكني معاون امور تعاون وزارت كار در نامه اي به مولوي مدير كل وزارتي اين وزارتخانه تصريح كرد كه شركت هاي تعاوني استادكاران و كارگران ساختماني ، تشكلي صنفي هستند.

به گزارش عصر خبر ، در قسمتي از اين نامه تصريح شده است: تقويت و توسعه تعاوني ها در سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري مورد تاكيد بوده و از جمله مسئوليت ها و وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

وزارت كار: شركت هاي تعاوني استادكاران و كارگران ساختماني، تشكلي صنفي هستند(+ سند)
وزارت كار: شركت هاي تعاوني استادكاران و كارگران ساختماني، تشكلي صنفي هستند(+ سند)
وزارت كار: شركت هاي تعاوني استادكاران و كارگران ساختماني، تشكلي صنفي هستند(+ سند)