درخواست رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی تهران از مدیر عامل تامین اجتماعی برای اجرای سریعتر قانون اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی(عکس)
درخواست رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برای اجرای سریعتر قانون اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی(عکس)