تصاویر | آرایش جنگی ناوهای ایران، چین و روسیه در قیانوس هند و دریای عمان


  • رزمایش
  • رزمایش
  • رزمایش
  • رزمایش
  • رزمایش