انتصاب اعضاي كميته كارگران ساختماني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران
شنيده مي شود به زودي 40 نفر از فعالان انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور از سوي اسعد صالحي رئيس كميته كارگران ساختماني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران به عنوان اعضاي اين كميته منصوب خواهند شد.

به گزارش عصر خبر، گفته مي شود اين افراد در جلسه اي با حضور خانم گلپور رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران و اعضاي هيات مديره اين كانون عالي و اسعد صالحي عضو هيات مديره كانون عالي و رئيس كميته كارگران ساختماني كانون عالي معرفي خواهند شد.

شنيده ها حاكي است آقاي محمد باقري بازرس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران ورئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان تهران به عنوان دبير كميته كارگران ساختماني كانون عالي درنظر گرفته شده است.

انتصاب اعضاي كميته كارگران ساختماني كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران