تصویری تکان‌دهنده و گویا از بحران جدید ایران

 
به عبارت دیگر، این تصویری از میزان اضافه‌برداشت از چاه‌ها (چه مجاز و چه غیرمجاز) در هر استان است که عدد نوشته شده در کنار نام هر استان، درصد این برداشت را نشان می‌دهد.
 
همانطور که مشخص است، هیچ استانی به اندازه یا کمتر از میزان تعیین شده برداشت نمی‌کند.
 
این در حالی است که برخی کارشناسان مستقل حوزه آب معتقدند که حتی میزان تعیین شده برای برداشت مجاز از منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو، بیش از توان منابع آب زیرزمینی است.